Tag Archives: misandry

Otaku In The Mirror/watashi no kare wa hikikomori

Kyun Kyun, Kyun Kyun, watashi no kare wa hikikomori!

Continue reading Otaku In The Mirror/watashi no kare wa hikikomori